Γενικές Οδηγίες Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνες με τα Άρθρα 13, 14 και 21 του ΓΚΠΔ

Υπεύθυνος Φορέας

Για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδομένων υπεύθυνη είναι η VKF Renzel Hellas E.Π.Ε.

 

Προαιρετική Χορήγηση Δεδομένων

Συγκεντρώνουμε κατά βάση μόνο εκείνα τα δεδομένα, τα οποία απαιτούνται για την ολοκλήρωση σύναψης συμφωνίας

Η χορήγηση συγκεκριμένων δεδομένων είναι προαιρετική. Η μη παροχή αυτών των στοιχείων δε συνεπιφέρει αρνητικές συνέπειες. Ωστόσο, η μη εκχώρησή τους μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις να δυσχεράνει την επικοινωνία ή να την καθυστερήσει.

 

Επεξεργασία Δεδομένων για τη Σύναψη Συμφωνίας

Επεξεργαζόμαστε τα συγκεντρωθέντα δεδομένα στη βάση του αρθρ. 6, παραγρ. 1 υποπαρ. (b), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας. Το παραπάνω αφορά και τη συνακόλουθη συμβουλευτική υποστήριξη των πελατών.

Στο μέτρο που απαιτείται, προωθούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός του πλαισίου του Ομίλου Heinz Renzel Holding GmbH, στον οποίον ανήκει η VKF Renzel Hellas E.Π.Ε., καθώς και στις επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής της συμφωνίας, π.χ. πιστωτικά ιδρύματα για την εκτέλεση πληρωμών, προμηθευτές, εταιρείες διανομής.

Τα απαιτούμενα δεδομένα για τη σύναψη συμφωνίας αποθηκεύονται από εμάς ως βασικά αρχεία δεδομένων του Εταιρικού Συνεργάτη και μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαγραφούν στη βάση αιτήματος. Τα δεδομένα δε διαγράφονται, για όσο διάστημα μετά το τέλος της συμφωνίας εκκρεμούν απαιτήσεις, οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν. Στην περίπτωση που προκύπτουν νόμιμες προθεσμίες διατήρησης στοιχείων, τα εν λόγω δεδομένα αρχειοθετούνται για τη διάρκεια των προθεσμιών.

 

Επεξεργασία Δεδομένων για την Προστασία Έννομων Συμφερόντων

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό την εφαρμογή μέτρων αναθεώρησης ή συμμόρφωσης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα προσωπικά δεδομένα σας γίνονται εν μέρει αντικείμενο επεξεργασίας με σκοπό τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών επιχειρηματικών διαδικασιών. Για αυτόν τον σκοπό, ενδέχεται να παρέχεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας σε εξωτερικούς τρίτους.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται στη βάση του αρθρ. 6, παραγρ. 1 υποπαρ. (b) του ΓΚΠΔ και στη βάση του έννομου συμφέροντος να διασφαλιστεί επαρκώς η νομιμότητα της επεξεργασίας των στοιχείων, ήτοι των διεξαχθεισών διαδικασιών εντός της VKF Renzel Hellas E.Π.Ε..

 

Επεξεργασία Δεδομένων στη βάση Συναίνεσης

Στο μέτρο που έχετε εκφράσει τη ρητή συναίνεσή σας να ενημερώνεστε από εμάς τηλεφωνικά ή μέσω email, για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου Heinz Renzel Holding GmbH, διενεργείται η αντίστοιχη επεξεργασία δεδομένων στη βάση του αρθρ. 6, παραγρ. 1 υποπαρ. (b) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της έως τότε πραγματοποιηθείσας επεξεργασίας. Σε περίπτωση απόσυρσης της συναίνεσής σας, διακόπτουμε την αντίστοιχη επεξεργασία των στοιχείων σας.

 

Επεξεργασία Δεδομένων για Σκοπούς Άμεσης Διαφήμισης

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους σκοπούς άμεσης διαφήμισης, κυρίως για την αποστολή των διαφημίσεών μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τμηματικά και μέσω ταχυδρομείου. Η επεξεργασία πραγματοποιείται στη βάση του αρθρ. 6, παραγρ. 1 υποπαρ. (b) του ΓΚΠΔ και στη βάση του σύννομου συμφέροντος να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Κάθε πελάτης διατηρεί το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων, η άσκηση του οποίου οδηγεί στη διακοπή της επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς άμεσης διαφήμισης. Στο μέτρο που τα δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, ακολουθεί η διαγραφή τους μετά από την έκφραση της εναντίωσή σας.

 

Αποδέκτες Δεδομένων

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας μόνο σε τρίτους (π.χ. σε πιστωτικά ιδρύματα για εκτέλεση πληρωμών, σε δικηγόρους για τη διευθέτηση εκκρεμουσών απαιτήσεων, σε επιλεγμένες υπηρεσίες παροχής εκτυπώσεων, σε μεταφορικές και ταχυδρομικές υπηρεσίες για τη διανομή της παραγγελίας σας), στο μέτρο που υπάρχει μία σύννομη εξουσιοδότηση διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. σύμφωνη με τις άνω αναφερθείσες έννομες ρυθμίσεις).

Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα σας μπορούν να προωθηθούν από εμάς σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσίων (π.χ. υπηρεσίες ΙΤ, επιχειρήσεις που καταστρέφουν ή αρχειοθετούν δεδομένα, υπηρεσίες εκτυπώσεων), οι οποίες μας υποστηρίζουν -στη βάση των εντολών μας- κατά τη διαδικασία της διεργασίας των στοιχείων, στο πλαίσιο της επεξεργασίας παραγγελιών.

Για τις περιπτώσεις διαβίβασης των δεδομένων σας -στο πλαίσιο της επεξεργασίας μιας παραγγελίας- σε υπηρεσίες του εξωτερικού, έχουμε συνάψει με τις υπηρεσίες επεξεργασίας των παραγγελιών -ως απαραίτητη εγγύηση για τη νομιμότητα της διαβίβασης των στοιχείων- τα αντίστοιχα συμβόλαια και στο μέτρο που απαιτείται, συμφωνίες στη βάση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σύννομες με το αρθρ. 46, παρ. 2, υποπαρ. (C) του ΓΚΠΔ.

Δεν πρόκειται να προβούμε ούτε στην πώληση των προσωπικών δεδομένων σας σε τρίτους ούτε σε κάποιου άλλου είδους σχετική αγοραπωλησία.

 

Διαχείριση Δεδομένων, τα οποία δεν έχουν συγκεντρωθεί απευθείας από το Άμεσα Ενδιαφερόμενο Πρόσωπο

Συμπληρωματικά με τις προαναφερθείσες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων, επεξεργαζόμαστε επιπλέον και στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία δεν έχουν συγκεντρωθεί απευθείας από το άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο και τα αποθηκεύουμε εάν χρειαστεί σε ήδη υπάρχοντα σύνολα δεδομένων.

Το παραπάνω αφορά την εξής περίπτωση: η VKF Renzel Hellas E.Π.Ε. αγοράζει ενίοτε σύνολα δεδομένων από διαφορετικούς παρόχους, τα αποθηκεύει στο σύστημά της και τα χρησιμοποιεί στη συνέχεια στο πλαίσιο του νομικά επιτρεπτού για διαφημιστική προώθηση.

Αυτό, ωστόσο, δεν αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά μόνο διευθύνσεις εταιρειών.

Επιπλέον, ενδέχεται ένας πελάτης, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει μία παραγγελία σε εμάς, να χορηγήσει τη διεύθυνσή σας, καθ’ ότι η παραγγελία πρέπει να παραδοθεί σε εσάς ή άλλα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία πρέπει να τεθούν σε επεξεργασία στο πλαίσιο της εκτύπωσης της εντολής. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα στοιχεία για την εκτέλεση της παραγγελίας. Υπό την ίδια λογική, ενδέχεται τα στοιχεία σας να χορηγηθούν εάν είστε αποδέκτης τιμολογίου.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας το Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

VKF Renzel BV
Konrad Leitow
Im Geer 15, 46419 Isselburg
Tel. +49 (0) 2874 910 523
datenschutz@vkf-renzel.de

Στο σύνδεσμο https://www.vkf-renzel.gr/content/politiki-rostasias-prosopikon-dedomenon/ θα βρείτε τους Όρους Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι οποίοι εκτός από τις Γενικές Οδηγίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, περιέχουν και ειδικές οδηγίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο διαδικτυακό κατάστημά μας.

 

Οδηγίες για το Δικαίωμα Εναντίωσης στη βάση του Αρθρ. 21 του ΓΚΠΔ

Στο μέτρο που συλλέγονται δεδομένα, στη βάση του αρθρ. 6, παρ. 1, υποπαρ. (F) (επεξεργασία δεδομένων για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων), διατηρείτε το δικαίωμα, για λόγους οι οποίοι απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των στοιχείων σας. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν προβαίνουμε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν προκύπτουν αποδεδειγμένα επείγοντες λόγοι προστασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών του άμεσα ενδιαφερόμενου ατόμου ή στην περίπτωση που η επεξεργασία εξυπηρετεί την προβολή, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Παρακαλούμε απευθύνετε την εναντίωσή σας στο: info@vkf-renzel.gr

 

Οδηγίες για το Δικαίωμα Εναντίωσης στην Άμεση Διαφήμιση

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για σκοπούς άμεσης διαφήμισης. Διατηρείτε το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτήν την επεξεργασία. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος οδηγεί στον τερματισμό της επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς άμεσης διαφήμισης. Παρακαλούμε απευθύνετε την εναντίωσή σας στο: info@vkf-renzel.gr

 

Δικαιώματα των Άμεσα Ενδιαφερόμενων Προσώπων

Τα άμεσα ενδιαφερόμενα πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα της απόσπασης πληροφοριών από τον υπεύθυνο φορέα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που τα αφορούν, καθώς και το δικαίωμα της διόρθωσης εσφαλμένων στοιχείων ή της διαγραφής τους, στο μέτρο που προκύπτει ένας από τους αναφερθέντες λόγους στο αρθρ. 17 του ΓΚΠΔ, π.χ. όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Επιπλέον, τα άμεσα ενδιαφερόμενα πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να προβούν στον περιορισμό της επεξεργασίας των στοιχείων, όταν προκύπτει μία από τις αναφερθείσες προϋποθέσεις στο αρθρ. 18 του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση που συλλέγονται δεδομένα στη βάση του αρ. 6, παρ. 1, υποπ. (E) (επεξεργασία δεδομένων για εκπλήρωση υπηρεσιακών εργασιών ή για την προστασία δημοσίων συμφερόντων), ή στη βάση της υποπαρ. (F) (επεξεργασία δεδομένων για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων), τα άμεσα ενδιαφερόμενα άτομα διατηρούν το δικαίωμα, για λόγους οι οποίοι απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή τους, να εναντιωθούν ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των στοιχείων τους. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν προβαίνουμε στην επεξεργασία των δεδομένων, εκτός εάν προκύπτουν αποδεδειγμένα επείγοντες λόγοι προστασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών του άμεσα ενδιαφερόμενου ατόμου ή στην περίπτωση που η επεξεργασία εξυπηρετεί την προβολή, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 

Δικαίωμα Προσφυγής στις Εποπτικές Αρχές

Κάθε άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα της προσφυγής σε εποπτική αρχή, εφόσον εκτιμά ότι η επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν δε συμμορφώνεται με τις έννομες ρυθμίσεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, η προσφυγή σε εποπτική αρχή μπορεί να τεθεί σε ισχύ στο κράτος-μέλος του τόπου διαμονής του άμεσα ενδιαφερόμενα προσώπου ή στον τόπο της πιθανής παραβίασης.

 

Κλείστε το μενού
Επιστροφή στην αρχή